Algemene voorwaarden

U kunt op de aangegeven datums bij de genoemde campings van de Gunvakantie terecht.

Wij volgen verder de algemene richtlijnen van het RIVM en kijken per regio wat er door kan gaan.

Hou er rekening mee dat dit nog kan veranderen!

Wie mogen er zich inschrijven voor deze Gunvakantie?

 • Je bent werkzaam in de zorg en woonachtig in de gemeente Opmeer.
 • Je hebt een Samen pas.
 • Je bent vrijwilliger in de gemeente Opmeer.
 • Je bent mantelzorger in de gemeente Opmeer.

Om je van dienst te kunnen zijn zouden we je willen vragen om een mail te sturen naar info@gunvakantie.nl of het invulformulier te gebruiken.

Daarna toetsen wij of je in aanmerking komt voor een Gunvakantie. Je krijgt dan vervolgens een gebruikersnaam en inlogcode toegestuurd. Daarna kunt u uw vakantie op de website boeken c.q. betalen.

Borg:
De borg (€ 100,00) is een onderdeel van de huursom en zal daarom ook voldaan moeten worden tijdens het boeken.
Als er na inspectie geen schades zijn geconstateerd zal de borg in overleg retour worden gestort.

Huisdierenbeleid:
Huisdieren zijn niet  toegestaan in de caravan en in de voortent.

Rookbeleid:
Roken is niet  toegestaan in de caravan en in de voortent.

Vervoer:

Geef tevens ook even aan of jullie gebracht en gehaald willen worden van de Camping. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.

We zijn in het bezit van een 8 persoonsbus, dus als vervoer een probleem is, kunnen wij u naar en van de camping vervoeren.
Als kosten vragen wij € 0,25 per gereden kilometer.

 

Wat kun je verwachten van de caravans?
Ze zijn schoon en modern ingericht. Er wordt een voortent aan vast gezet. Keuken, kookgerei, gasfles en zitgelegenheid zijn aanwezig. Een bijzettentje is inbegrepen.

Boodschappen:
Zijn niet inbegrepen.

Meer info:
Heb je nog vragen of is iets niet duidelijk dan horen wij dit graag via onderstaande contact gegevens: 

 

Begrippen. 

Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Het gehuurde: de caravan of de andere zaak, inclusief de accessoires die worden gehuurd; Caravan: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeerswetgeving voorzien van vaste boven-/opbouw; Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; Verhuurder: de rechtspersoon Stichting Gabberweek Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:

 • beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het gehuurde of van toebehoren (zoals een sleutel, de bediening van de alarminstallatie/ beveiliging en (eigendoms)documenten behorende bij het gehuurde. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het gehuurde en het derven van huurinkomsten;
 • met of door het gehuurde aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het gehuurde jegens derden aansprakelijk is.

Artikel 1 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van het gehuurde tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Het aanbod

 1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
 2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van het gehuurde. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
 • het gehuurde
 • de huurtermijn
 • de huursom
 • de wijze van betalen
 • de mogelijke bijkomende kosten
 • de hoogte van het eigen risico
 • de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid.
 1. In het aanbod staan de adresgegevens van de verhuurder en het telefoonnummer waarop de verhuurder is te bereiken.
 2. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze al mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.
 2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of zoals op een andere manier is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd) Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een ontbindingsrecht. Het geldt niet wanneer de huur met instemming van de huurder tijdens de bedenktijd al is uitgevoerd en de huurder heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom en de eventueel bijkomende kosten komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
 3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
 4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
 5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder levert de sleutel en alle documenten uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt in op de afgesproken locatie. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten de afgesproken huurperiode of op een ander adres terugbrengen. Verhuurder moet het gehuurde op de afgesproken locatie en op het afgesproken tijdstip de sleutel en toebehoren in ontvangst nemen.
 2. Afspraken over het eerder terugbrengen ter zake het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.
 3. Als huurder al hetgeen op het gehuurde betrekking heeft niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige daghuurprijs in rekening brengen. Daarnaast kan de verhuurder de daghuurprijs verhogen met € 50 per dag voor elke dag te laat. Ook mag verhuurder om een vergoeding voor schade vragen.

Artikel 7 – Annulering

 1. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
 • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 10% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 35% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 40% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 75% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de aanvangsdatum van de huurperiode: 90% van de huursom;
 • bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode of later: de volle huursom.
 1. Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
 2. Het annuleren moet schriftelijk.

Artikel 8 – Betaling

 1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen. Betaling van deze waarborgsom dient via de bank te worden gedaan.
 2. De waarborgsom wordt in principe terug betaald binnen 1 werkdag nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
 3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
 4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
 5. Als de huurperiode binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

Artikel 9 – Verplichtingen huurder

 1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het gehuurde gebruikt zoals dat bedoeld is.
 2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
 3. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
 4. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van het gehuurde, met de bediening van de alarminstallatie/ beveiliging en met de documenten van het gehuurde.
 5. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
 6. Huurder moet er voor zorgen dat er in het gehuurde niet wordt gerookt.
 7. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, of raakt het gehuurde vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen.
 • huurder informeert de verhuurder hierover;
 • huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
 • huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 • huurder laat het gehuurde zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
 • het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.
 • dat er iets gebeurd is waardoor er schade aan, of schade met of door het gehuurde.
 1. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over:
 • het kapot gaan van het gehuurde;
 • de vermissing van het gehuurde of van onderdelen/ toebehoren;
 • dat huurder op een andere manier de macht over het gehuurde of over dat wat er bij hoort kwijt is geraakt;
 • dat er beslag is gelegd op het gehuurde; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden.

Artikel 10 – Verplichtingen verhuurder

 1. Het gehuurde zal schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het gehuurde bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor aanvang van de huurperiode.
 4. Verhuurder zorgt dat er in het gehuurde een Nederlandstalige instructie ligt en ook een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico.
 2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
 3. Als huurder een andere persoon het gehuurde laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze algemene voorwaarden. Ook al hadden deze personen niet de instemming van huurder voor hun gebruik.

Artikel 12 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.

Artikel 13 – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. De overheid kan een sanctie of een maatregel opleggen tijdens de huurperiode en huurder moet dan voor de financiële gevolgen betalen. Dit geldt niet, wanneer deze zijn opgelegd vanwege een defect dat het gehuurde al had toen de huurperiode begon, of wanneer ze te maken hebben met omstandigheden die binnen de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Krijgt verhuurder zo’ n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder meteen wanneer verhuurder hierom vraagt de schade vergoeden. Ook moet huurder dan de kosten van administratie betalen, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms constateert de politie of een andere autoriteit een verkeersovertreding. Men kan dan van verhuurder informatie gaan vragen over dat wat er is gedaan of dat wat er nu juist niet is gedaan, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Huurder moet ook hier de kosten van betalen, vanaf € 10,- (inclusief BTW) .
 3. Als huurder dat wil, kan hij een kopie krijgen van het officiële document van een sanctie. Artikel 14 – Beslag op het voertuig, vanwege administratief- / civiel- / straf- recht
 4. Alle regels van de huurafspraak blijven bestaan, ook al is er beslag gelegd op het gehuurde. Zo moet huurder bijvoorbeeld de huur blijven betalen. Dit totdat het gehuurde weer bij verhuurder is teruggekomen, zonder een beslag. De geldt niet als beslag is gelegd om iets dat in de risicosfeer van verhuurder ligt.
 5. Huurder betaalt de kosten vanwege zo’n beslaglegging.

Artikel 15 – Ontbinding van de huur

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terugnemen op het moment dat:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakom, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij (als hij hiervan op de hoogte was geweest) de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om het gehuurde terug te geven.
 2. Wanneer huurder voor het begin van de huurperiode sterft, wordt de huur ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel. Artikel 16 – Klachten en Bemiddelingsregeling Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

Artikel 17 – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder op sancties en maatregelen, uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren. De persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders. De persoonsgegevens van huurder kunnen in ieder geval worden opgenomen als het gehuurde wordt verduisterd, als de huur niet of niet helemaal wordt betaald en als er met opzet schade komt aan het gehuurde.

Artikel 18 – Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

 

Image

Adresgegevens

Gunvakantie
P.a. de Vergadelaar
De Weijver 8C
1718 MS Hoogwoud

Tel: 0625532996

E-mail: info@gunvakantie.nl

Gunvakantie is een onderdeel van SJJO.
(Stichting Jeugd en Jongerenwerk Opmeer)
KvK 41236157